Till innehåll på sidan

Skolplan & värdegrund

Skolans huvuduppdrag är att ansvara för att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån läroplanens mål. Huvudansvaret för barnen och ungdomarnas sociala fostran har föräldrarna.

 • Skolan ska bistå föräldrarna med att få barnen att förstå och respektera de normer, etiska och moraliska koder som gäller i vår sociala gemenskap.
 • Tolerans och respekt för varandra ska prägla skolans vardag. Skolan ska inte vara värdeneutral!
 • Skolan ska hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. Det innebär att skolan aktivt ska arbeta mot mobb­ning, rasism, negativ särbehandling och kränkande språkbruk.

 

Jämlikhet och elevdemokrati

Det är nödvändigt att barn tidigt lär sig samspel med andra barn och vuxna, att de lär sig lyssna och tala, resonera, förklara ett arbete, försvara en åsikt, ta ställning för och emot. Detta för att kunna utvecklas till demo­kra­­tiska samhällsmedborgare. Skolan ger en unik möjlighet att utveckla dessa egenskaper, den möjligheten vill vi utnyttja och värna om!

Vi vill lära barnen och ungdomarna att olikhet är en tillgång. Grupp­en ska vara en resurs för individen att se sig själv. 

Varje barn och ungdom ska känna sig sedd och uppskattad för den hen är, och trivas i skolan. Var och en ska också känna att de bidrar till klassens och skolans utveckling och ständiga förbättring. Ett sätt att arbeta för dessa frågor är genom aktiva klass- och elevråd, samt regelbundna elevledda utvecklingssamtal mellan leven/föräldern/lärare/fritidspersonal.

 

Miljö

Det är viktigt hur miljön formas. Vi vill att den ska vara flexibel och bjuda in till kreativt arbete. Eleverna ska känna att de kommer till en inspirerande arbetsplats där de får utveckla alla sina språk, de ska känna att vi ställer krav på dem, att vi tror att alla barn är kompetenta barn som vill och kan lära sig så länge de känner att det är meningsfullt och begripligt.

Vi vill möta barnen och ungdomarna utifrån den kompetens de har när de kommer till oss, det är viktigt att ständigt få gå framåt i sitt lärande! Vårt arbetssätt bygger på en integration av de estetiska ämnena och de teoretiska och vi arbetar med tema- och projektarbeten. Elevernas eget intresse måste vara drivkraften i allt arbete men ansvaret för att eleverna får relevant undervisning vilar på lärarna.

Det ska vara roligt och lärorikt i skolan, både för små och stora!

För att kunna skapa en miljö som främjar barnens och ungdomarnas nyfikenhet och lust att lära samt förmåga till empati och respekt för andra människor krävs tydliga normer för det sociala umgänget i skolan, ordning och reda och positiva relationer mellan lärare, elever och föräldrar.

 

Pedagogisk planering

I våra pedagogiska planeringar finns angivet vad eleverna ska lära sig i de olika ämnenas områden, för eleverna är det viktigt att få tät återkoppling av sina lärare för att förstå vad nästa steg i deras utveckling är. Elever och föräldrar ska informeras om kursavsnittets innehåll och mål innan undervisningen påbörjas. Kursavsnitten kan variera i längd; en vecka, en månad eller kanske en hel termin.

 

Om man siktar mot stjärnorna så når man minst till trädtopparna!

Diagnostiska prov av olika slag används. Under våren i åk 3, 6 och 9 genomförs de stora nationella proven. Målet är att alla elever ska vara minst godkända, de flesta ska ha kommit längre och ha en fortsatt stark lust till lärande när de lämnar Hammarbyskolan södra.

 

Skolans värdegrund

 • Skolan ska prioritera lärandet.
 • Skolan ska skapa delaktighet för alla.
 • Skolan ska vara en trygg och hälsofrämjande miljö.
   

Elevernas värdegrund

 • Jag tar ansvar för mitt lärande.
 • Jag har höga förväntningar på mig själv och mina klasskamrater och mina lärare.
 • Jag tror jag kan lära mig och jag ger mig själv goda förutsättningar att lyckas.
 • Jag visar hänsyn och respekterar mig själv och alla andra i skolan, på nätet och på fritiden.
 • Jag respekterar mitt och andras arbete.
   

Personalens värdegrund

 • Jag vet att alla kan lära sig
 • Jag tror på min yrkesskicklighet
 • Jag har höga förväntningar på mig själv, på eleverna och föräldrarna, på mina medarbetare och på ledningen.
 • Jag skapar möjlighet till framgång
 • Jag är en ledare och en förebild
 • Jag bekräftar barn och unga varje dag.
   

Tydliga förväntningar ger trygghet och trivsel i skolan

 • Jag kommer förberedd och i tid till alla lektioner.
 • Jag hjälper till att hålla ordning och vara rädd om min skola.
 • Jag lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats.
 • Jag använder ett vårdat språk och har ett trevligt sätt mot alla i skolan.
 • Jag slåss inte, hotar inte någon och deltar inte i skojbråk.
 • Jag följer anvisningar för mobiltelefoner som min klass och fritids kommit överens om.
 • Jag hjälper mig själv och alla andra att lyckas med och att följa skolans regler.
   

Sanktioner när inte reglerna följs

 • Elever som stör undervisningen och klassens arbete får under övervakning av vuxen arbeta med individuellt arbete utanför klassrummet.
 • För sen ankomst och störande uppträdande på lektionerna innebär att eleven missar undervisningstid. De uppgifter som skulle ha gjorts i skolan får därmed göras på rast eller som hemarbete. Om elever kommer för sent upprepade gånger till första lektionen kontaktas föräldrarna som har det yttersta ansvaret för att deras barn kommer i tid.
 • Skadegörelse åtgärdas av eleven och föräldern. Antingen ekonomiskt eller genom egen arbetsinsats.
 • Dåligt uppförande i matsalen kan leda till att eleven avvisas från matsalen för dagen.
 • När övriga regler inte följs arbetar vi efter vårt elevvårdsprogram.
   

Som vårdnadshavare förväntas jag

 • Ta aktiv del i mitt barns utbildning genom att respektera skolans värdegrund och regler för trygghet och trivsel.
 • Se till att mitt barn får tillräckligt med sömn.
 • Se till att mitt barn ätit frukost innan skoldagen börjar och kommer i tid till dagens första lektion.
 • Läsa skolans veckobrev och annat hemskickat material.
 • Stödja mitt barn och samarbeta med skolan.
 • Frånvaroanmälan före klockan 7.30 varje dag då mitt barn är frånvarande.
 • Delta i föräldramöten.
 • Komma på utvecklingssamtal.

 

Elevvårdsprogram

 • Läraren samtalar med eleven.
 • Skolledningen samtalar med eleven.
 • Läraren kontaktar föräldern.
 • Samtal med lärare, elev och förälder.
 • Elevvårdsmöte med föräldrar, rektor, lärare, kurator, skolsköterska, speciallärare och ev. skolpsykolog.
 • Om inte ett samarbete mellan hem och skola kommer till stånd och föräldern tydligt brister i sitt föräldraansvar är skolan skyldig att kontakta de sociala myndigheterna.
   

Kontrakt

Vi skriver värdegrundskontrakt med elever och föräldrar. Elevernas kontrakt förnyas vid varje läsårsstart.

Dela:
Kategorier: