Till innehåll på sidan

Fritidshem

Från styrdokument till verklighet - så jobbar vi!

 

Långsiktiga mål/syfte (Skolverket, Läroplan Lgr11)

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang oich för skilda syften
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

 

Centralt innehåll (Skolverket, Läroplan Lgr11)

 • Skapande och estetiska uttrycksformer t.ex. genom lek, bild, musik, dans och drama, användande av olika material, tolka och analysera olika bilder
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse t.ex. genom lek, idrott både inne och ute, hälsa, allemansrätten
 • Natur och samhälle t.ex. genom att erbjuda olika byggmaterial, sällskapsspel, källkritik, trafik, samtal kring regler
 • Språk och kommunikation t.ex. genom digitalt arbete, högläsning, skriva sagor/serier, samtal kring känslor

 

Skolsamverkan

Fritidspersonalens huvudfokus är naturligtvis eftermiddagsverksamheten och därför ligger all vår planeringstid på förmiddagen. Vi strävar efter att samarbeta och se eleverna ur ett helhetsperspektiv, utifrån en hel skoldag (fritids och skola), detta gör vi genom att arbeta tillsammans i helklass, halvklass eller smågrupper/färggrupper under skoltid.

Skolsamverkan ser lite olika ut beroende på årskurs, exempel på vår skolsamverkan kan vara utflykter, simning, bild och skapande, rörelse, EQ (förmågan att uppfatta, förstå och hantera sin egna och andra känslor).

 

Föräldrasamverkan och våra förväntningar på er

Föräldrakontakten är en MYCKET VIKTIG del i vår verksamhet. En kontinuerlig och öppen dialog mellan skolans personal och föräldrar är en självklarhet för att elevens hela dag ska bli lyckad och utvecklande.

Vi erbjuder följande forum för föräldrakontakt:

 • Daglig kontakt vid hämtning och lämning
 • Gemensamt utvecklingssamtal (skola/fritids)
 • Gemensamt föräldramöte (skola/fritids)
 • Veckobrev med information
 • Mail och telefonkontakt samt personliga samtal vid behov
Dela:
Kategorier: